اعلان پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 30 قلم فلتر باب و روغنیات برای سال مالی 1397

تاریخ نشر: Dec 23, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان: 03/10/1396
شماره داوطلبی: MOEC/KBL/97/NCB/G003

وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی "تهیه و تدارک 30 قلم فلتر باب و روغنیات مورد ضرورت وزارت اقتصاد برای سال مالی 1397" اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون تدارکات از تاریخ نشر الی تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر ارائه نمایند.

 وصول شرطنامه الی ساعت (10:00) قبل از ظهر به روز آفرگشایی صورت می گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمی شود.

تاریخ آفرگشایی: 24/10/1396 روز یکشنبه

زمان: 10:00 قبل از ظهر

تضمین آفر: مبلغ 33,830 افغانی به طور بانکی یا نقدی.
آدرس: مدیریت قراردادها, آمریت تهیه و تدارکات, وزارت اقتصاد، مقابل وزارت خارجه.
شخص ارتباطی: حامد حمیدی (مشاور تدارکات)
شماره تماس: 0752003552/0786733310

با احترام

ادیب شمال

سرپرست آمریت تدارکات