اطلاعیه وزارت اقتصاد در رابطه قرار داد ساخت لفت و تغیرات در ساختمان پنج منزله وزارت اقتصاد

تاریخ نشر: Feb 27, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد ساخت لفت و تغیرات ساختمان دفاتر منزل پنجم ساختمان پنج منزله وزارت اقتصاد را با شرکت ساختمانی زاهد مصور دارای جواز شماره (113610) آدرس شرکت:حصه دوم گذرگاه کابل به  قیمت 2،771،075.26 دو ملیون هفت صدو هفتاد و یک هزار و هفتاد و پنج اعشاریه بیست و شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  آمریت تدارکات  وزارت اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

                         با احترام 

 

آدرس: چهارراهی ملکی اصغر مقابل وزارت امور خارجه

شماره تماس : 0752153651