اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد باشرکت سمیع الله فهیم لمید

تاریخ نشر: Mar 25, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد تدارک مواد تنظیفاتی ،غذائی و سایر مواد مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397با شرکت سمیع الله فهیم لمید دارای جواز شماره (1063-01-21) آدرس شرکت:مندوی، مرکز بلخ-مزار شریف، بلخ به  قیمت 4،064،020 چهار ملیون شصت و چهار هزار و بیست افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  آمریت تدارکات  وزارت اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.