اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادبا شرکت ساختمانی وطنوال

تاریخ نشر: Jun 26, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداداد اتخاذ تدابیر امنیتی(تحکیمات امنیتی) ساختمانهای سابقه و جدید وزارت اقتصاد را با شرکت ساختمانی وطنوال  جواز شمارهREG-35543 LICENSE-D-37678 آدرس شرکت: چوکف،مرکز پروان(چاریکار)–افغانستان  به  قیمت 3,701,333 سه ملیون هفت صد یک هزار سه صد سی سه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  آمریت تدارکات  وزارت اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.