د اقتصاد او انکشاف مجله

داقتصاد وزارت فصل پانه ‍‍‍‍پنځم شمیره

 

داقتصاد وزارت فصل پانه څلورمه شمیره

 

 داقتصاد وزارت فصل پانه دوهمه شمیره

 

  د اقتصاد وزارت اقتصادی فصل پانه