زمونژ سره اړیکی

برشنالیک:       info@moec.gov.af

تیلفون شمیره :

پته:             د انصاری څلور لاره - شهر نو - کابل  افغانستان