دکارپالیسي اودبشری قواودظرفیټ لوړولوریاست

دیرژر...