معینیت پالیسی و مسلکی

شماره 

معینیت پالیسی و مسلکی 

1

چارت تشکیل

 

2

استقامت کاری

 

3

دست آوردها