معینیت پالیسی و مسلکی

بزودی......

 

 

 

 

شماره  معینیت پالیسی و مسلکی 
1 چارت تشکیل  
2 استقامت کاری  
3 دست آوردها  
4 فعالیت های انجام شده  
5 پلان های اقتصادی