معینیت مالی و اداری

زندگی‌نامه معین مالی و اداری:

  • زندگی نامه مختصر لعل محمد ولی زاده وارسی کننده معینیت اداری و مالی

ریاست‌های مربوطه:

  • ریاست منابع بشری
  • ریاست مالی و حسابی
  • ریاست اداری
  • آمریت جندر