معینیت مالی و اداری

زندگی‌نامه معین مالی و اداری:

  • زندگی نامه مختصر محمد طاهرروزی معین مالی و اداری

ریاست‌های مربوطه:

  • ریاست منابع بشری
  • ریاست مالی و حسابی
  • ریاست اداری
  • آمریت جندر