دیدگاه وزارت

خودکفایی اقتصادی،رفاهیت اجتماعی،توسعه زیربناه های اقتصادی و تامین اشتغال پایدار.