د اقتصاد د مالي او اداري مرستیال

 

 

شمیره د مالی او اداری معینیت 
1 تشکیلاتی چارت  
2  کاری استقامت  
3 لاسته راوړنه  
4 انجام شوی فعالیتونه  
5 اقتصادی پلانونه