اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

sediqi

Publish Date

Closing Date

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی!

لطفاً اطلاعیه ذیل را یک  مرتبه از طریق خویش به دست نشر بسپارید.

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک فلتر باب، روغنیات و بطری وسایط مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398 را با شرکت خدمت لوژستیکی برادران نور دارنده  جواز شماره (35357)  آدرس شرکت:کوچه انتیک فروشی مبین مارکیت،کابل به  قیمت 1،176،532 یک ملیون و یک صد و هفتاد و شش هزار و پنج صد و سی و دو فغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  آمریت تدارکات  وزارت اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

ata_qrardad.pdf

More tenders

Wed, Nov 13 2019 10:09 AM
Background image

Baseline Assessment and Preparation of the Impact Assessment Design for EZ-Kar

Specific Procurement Notice

Request for Expression of Interest

 

Country: Islamic Republic of Afghanistan

Name of Project: Eshteghal Zaiee- Karmondena Project (Ez-Kar)

Contract . . .