دوزارت مقام

د وزیر ژوندلیک:

اړوند ریاستونه:

  • د دفتر ریاست
  • د کورني تفتیش ریاست
  • د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست