د اقتصاد وزارت د پالیسۍ او مسلکي مرستیال لنډه بیوګرافي

دیر ژر....