د ولایتونو د رییسانو اړیکې

نوم دنده  ولایت اړیکې شمېره د اداري مدیرانو شمېرې بريښنالیک پته
جنت گل شرافت رئیس بلخ  773989019 محمد طاهر   0772371022      janatgul_sharafat@yahoo.com
عبدالحسیب دقیق رئیس بدخشان 799243282 عبدالمنان   07909691/0799480341 hasib.daqiq@yahoo.com /  hasibdaqiq@moec.gov.af
محمد آصف باقری  سرپرست بامیان 779815116 محمد امین   0775658001 moh.asif1364@gmail.com
بهرام بهیر رئیس پکتیا 781733733 عبدالحکیم   0799236329  bahrambahir@gmail.com
نجیب الله صبا رئیس غور 799405363 زبیر    07974266818/0731791661 doec.ghor@gmail.com
محمد سالم نورزی رئیس فراه 799600935 باران   0704522434/0799571656 salemnorzai@yahoo.com / norzai915@gmail.com
عبدالمنان سیدی رئیس لوگر 7007084609 سید خلیل  0700571821 logar.economy@gmail.com
ناهید رحمتی رئیس هرات 798709253 نعمت الله  0799347916 nahid.rahmati69@gmail.com
محمد شریف ابراهیمی رئیس نیمروز 7865233865 عثمان علیزاده  0795783333 sharif.ibrahimi62@gmail.com
محمد ادریس حسان رئیس بادغیس 704160910 عبدلغفار   0799606690/0792033461 moh.idrees26@gmail.com
شفیق الله دقیق رئیس خوست 76525044 امید  0771272991 khost.economy @gmail.com
سیف الله صمیم سرپرست زابل 744325586 محمد مختار  0744325586/0700373338 saifullahsamil1433@yahoo.com
شفیق احساس رئیس لغمان 707388360 نصرالله 0786165123 shafiq.ihsas@gmail.com
حسن خان احمد زی رئیس کنر 771038103 سمیع الله  0774747719/0777760968 hkahmadzai786@gmail.com
گل محمد آرین رئیس کندهار 708200020 احمد رضا   0711393245/0700314954 aryan.keco@gmail.com
احمد ضیا طارق رئیس تخار 795312958 عبدلواحد  0700556006/0785987600 zia.tareq@gmail.com
عبدالرحمان الهی رئیس پنجشیر 0703414849/0774455784 محمد نبی  0744443554/0777709555 ar.elahi@moec.gov.af
مسیح الله هارونی رئیس پروان 786177150 محمد طاهر  07998878820 masih.harooni@moec.gov.af
عوض علی پویا رئیس دایکندی 773355198 حسین   0776666941 ewazali.poya1@gmail.com
زمان الله عبید رئیس سمنگان 774798240 غلام ابوبکر  0799104676 obaidzamanull@yahoo.com
سید لطف الله هاشمی رئیس غزنی 798046948 محمد آقا  0799070706/0745070050 lutfullah838@gmail.com
لعل محمد ولی زاده رئیس کابل 700247654 محمد عارف  0799295528 I.m.walizada10@gmail.com
نعمت الله صالح سرپرست کندز 787498786 علی خان  0787620633/077314954 nematullahsalih@yahoo.com
نورالله طارق سرپرست وردک 729819802 قدرت الله  0799242699/0744682812 noorullah.tariq@moec.gov.af
غلام الله افغانیار رئیس ننگرهار 0795655476/0774161345 نجیب الله 0776310830 Ghulam_afghanyar@yahoo.com
بخت الله صافی رئیس نورستان 705007920 سمیع الله 0706627173/0702648047 farhatsapi@gmail.com
نیاز محمد فرید رئیس هلمند 707900928 عبدل محمد 0708898140 naiz.farid1368@gmail.com
میر عثمان حسن خیل رئیس پکتیکا 767429066 محمد حسن  0795120300/0787241100 hasankhil@gmail.com
محمد شفیع احمدی رئیس جوزجان 784330572 عبدل خلیل 0799072090/0799488665 ustadmohdshafie@gmail.com
عتیق الله رحیمی سرپرست سرپل 744141598 سید مصیب  0799693374 atiqullah.rahimi2018@gmail.com
عبدلقدیر رحیمی سرپرست فاریاب 799551165 محمد نسیم  0729646238/0778357682 qadirrahimi50@gmail.com
سید اکرام الدین واصل رئیس کاپیسا 705383912 عبدل مختار  0749261473/0700931205 sayeddekram@gmail.com
عزت الله رحیمی وارسی کننده ارزگان 747313105 محمد ابراهیم  0748222660  
محمد عیان صافی رئیس بغلان 744972229 توفیق الله 0700603733 safiayan@gmail.com