د ادارې او هماهنګۍ معینیت

د ادارې او هماهنګۍ مرستیال ژوند لیک:

  • د ادارې او هماهنګۍ مرستیال محترم مولوی محمد عالم جمیل لنډ ژوند لیک

اړوند ریاستونه:

  • مالي او اداري ریاست
  • د بهرنیو اړیکو ریاست
  • د اقتصادي پالیسۍ او دوامدارې پراختیا ریاست
  • د کار د پالیسۍ او د بشري قواوو د ظرفیت د پراختیا ریاست
  • د غیر دولتي مؤسسو د همغږۍ ریاست