معینیت اداری و هماهنگی

زندگی‌نامه معین اداری و هماهنگی وزارت اقتصاد:

  • زندگی نامه مختصر محترم مولوی محمد عالم جمیل معین اداری و هماهنگی 

ریاست‌های مربوطه:

  • ریاست مالی و اداری

  • ریاست ارتباط خارجه

  • ریاست پالیسی اقتصادی و انکشاف پایدار

  • ریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری

  • ریاست انسجام موسسات غیر دولتی