کتاب های اقتصادی

شماره

عنوان

لینک

1

عامه بودیجه

دانلود

2

پیسو اقتصاد

دانلود

3

عامه اقتصاد

دانلود

4

A Survey of Waste Management Analysis in Afghanistan

دانلود

5

Impact of Population and Economic Growth on CO2 Emission (Case of Afghanistan)

دانلود