مراجع اطلاع رسانی

مراجع اطلاع رسانی

info  مسوولین مراجع اطلاع رسانی 

form  فورم‌ها 

law  قوانین و طرزالعمل‌ها 

d  گزارش‌ها 

classification  طبقه‌بندی اطلاعات 

به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع‌رسانی، اطلاعات در وزارت اقتصاد را به این شرح طبقه‌بندی می‌کند:

  • اطلاعات امور مالی، شامل قراردادها، اعلان‌های داوطلبی،
  • اطلاعات منابع بشری،‌ اعلانات کاریابی،
  • قوانین، مقرره‌ها، استراتژی‌ها، ‌پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها، رهنمودها (منتشر شده در وب‌سایت)