وزیراقتصاد

 زندگینامۀ دوکتور کریمه حامد فاریابی

 وزیر وزارت اقتصاد

 

دوکتور کریمه حامد فاریابی فرزند عبدالمومن حامد فاریابی شاعر شناخته شدۀ ولایت فاریاب است که  در سال ۱۳۴۸ خورشیدی تولد گردیده و تحصیلاتش را در لیسۀ ستارۀ شهر میمنه به درجه اعلی تکمیل نموده است. وی در سال ۱۳۶۹ از طریق کانکور سراسری شامل فاکولته طب معالجوی ابوعلی سینای بلخی ،پوهنتون بلخ شده و از آنجا منحیث داکتر سند فراغت بدست آورده است.

دوکتور فاریابی افتخار چندین دهه خدمت به مردم را در، بخش های کلیدی چون طبابت، برنامه های انکشافی ولایات، مدیریت و تطبیق برنامه های مصونیت غذایی و مشاوریت به بانوان و اطفال آسیب دیده دارد. برعلاوه ایشان عضویت فعال جامعۀ مدنی، بورد مشورتی ریاست صحت عامه ولایت فاریاب، گروپ رهبری زنان فاریاب و رادیو قویاش را نیز دارا بوده است.

موصوف قبل از وارد شدن به عرصۀ مدیریت و سیاست، منحیث داکتر معالج در ریاست صحت عامۀ فاریاب ایفای وظیفه نموده و از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۳ همچون مسوول پروژه های صحی موسسۀ حمایۀ طفل و مادر  (MCH) و بخش های مربوطۀ آن با موسسۀ دوکتوران بدون سرحد همکاری کرده است.

بانو فاریابی بعداً برای مدت هفت سال مسوولیت هماهنگی برنامه های انکشاف اداره در زون شمال و شمال شرق را در وزارت احیأ و انکشاف دهات و رهبری تخنیکی پروژه صحت در ولایت فاریاب را به عهده داشته است. ایشان از ماه ثور ۱۳۹۹ بدینسو فعالیت های صحی برای بیجا شده گان داخلی را در دفتر حمایۀ اطفال بین الملل مقیم فاریاب رهبری کرده است.

بانو فاریابی به زبان های ملی کشور و زبان انگلیسی و ترکی تسلط کامل دارد.

محترمه دوکتور کریمه حامد فاریابی به اساس حکم نمبر ۱۵۱۱ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری بحیث نامزد وزیر وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان معرفی گردید.

تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر، رشد اقتصادی متوازن و توانمند سازی زنان در افغانستان از آرمان های دیرینه و همیشگی بانو کریمه حامد فاریابی بوده که برای عملی ساختن آن با عزم راسخ و به گونۀ خستگی ناپذیر آماده خدمت به مردم متدین افغانستان میباشد.