وزیراقتصاد

 زندگینامۀ الحاج قاری دین محمد حنیف

 سرپرست وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزودی..............