گزارشات مالی، تدارکات و تفتیش

گزارشات مالی:

  • گزارش مصرف ماهوار 1400
  • گزارش مصرف سالانه 1399
  • گزارش مصرف سالانه 1388

     

تدارکات:

تفتیش:

  • گزارش ها از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
  • پلان بازرسی تفتیش داخلی سالانه 1400
  • پلان بازرسی تفتیش داخلی سالانه 1398 و 1399
  • گزارشات مبارزه علیه فساد اداری(ریاست تفتیش)
  • گزارش های نظارتی پروژه های انکشافی ولایات