دمالي، تدارکاتو او څارنې راپورونه

مالي راپورونه

  • د ۱۴۰۰ مالي کال د مصرف میاشتنی راپور
  • د ۱۳۹۹ مالي کال د مصرف کالنۍ راپور
  • د ۱۳۹۸ مالي کال د مصرف کالنۍ راپور

     

تدارکات:

څارنه :

  • د اداري فساد سره د ملي ستراتيژۍ د پلي کولو راپور
  • د ۱۴۰۰ مالي کال د کورنيو چارو د پلټنې پلان
  • د ۱۳۹۸ او ۱۳۹۹ مالي کالونو د کورنیو چارو د پلټنې پلان
  • د ولایتونو د پراختیایي پروژو د څارنې راپورونه