مقالات علمی

شماره

عنوان

لینک

1

2030 کال اجنډا

دانلود

2

د اقتصاد وزارت د تلپاتې اقتصادي ودې د یو څو طرحو شرحه

دانلود

3

د ښځو په اقتصادي بازار کې د اقتصاد وزارت رول

دانلود

4

MIS مدیریتي سیستم او په غیر دولتي موسسو یې اغیز

دانلود