گالری رسانه

جلسه‌ی هماهنگی و پیگیری مشترک وزارت اقتصاد و انکشافی سازمان ملل متحد تدویریافت.

اسناد 44 موسسه غیردولتی داخلی و خارجی از سوی کمیسیون عالی ارزیابی تایید شد.

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

جلسه هیئت رهبری وزارت اقتصاد دایر گردید.

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با دوکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی دیدار کرد

وزیر اقتصاد در نخستین جلسۀ کمیسیون عالی پالیسی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی اشتراک کرد

از روز جهانی کودک گرامی‌داشت شد

دومین جلسه هیآت رهبری وزارت اقتصاد تدویر یافت

معرفی سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی

برگزاری نشست مشورتی در رابطه به شمولیت دیدگاه موسسات غیردولتی در طرح تعدیل قانون موسسات غیردولتی

سخنرانی محترم دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد افغانستان

جلسه هیئت رهبری وزارت اقتصاد دایر گردید

روز جهانی زن

سرک حاجی عزیز در ناحیه پنجم شهر کندهار به بهره‌برداری سپرده شد

روز ملی سرباز

نشست مشترک وزارت اقتصاد با اداره امور ریاست جمهوری, وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

Pagination