شماره‌های تماس مقام، معین‌ها و رئیسان

ساعت‌های کاری:

۰۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۰۴:۰۰ بعد از ظهر(پنج‌شنبه الی ۰۱:۰۰)

اسم  ولد مرجع شماره تماس ایمیل 
سید عبدالحفیظ مصلح عبدالمجید ریاست دفتر 788888882 sayedabdulhafiz.muslih@gmail.com
امان الله برهانی برهان الدین رئیس تفتیش داخلی  700274790  
نوریه نزهت محمد نادر رئیس اطلاعات و ارتباط عامه 787358726 nooria.nazhatnaderi@gmail.com
محمد نبی سروش سید جان رئیس عمومی پالیسی و نظارت از نتایج 707645790 nabi.sroosh@gmail.com
سید مقدر شاه هاشمی سید باقر شاه رئیس پالیسی اقتصادی  781565171 muqadar99@gmail.com
عبدالحکیم نورزی  عبدالقادر رئیس نظارت و ارزیابی از نتایج 700347505 noorzai.hakim@gmail.com
محمد طاهر روزی محمد روزی رئیس عمومی طرح و توحید 747122740 tahir.rozi@gmail.com
فیروز الدین سیف الدین ریاست زراعت و انکشاف دهات 791797995 fraidoon321@gmail.com
محمد یوسف شیرزی شیر محمد رئیس تعلیم وتربیه وکلتور  700280732 shirzai.mys@gmail.com
ارضی حسین اخگر ظاهر رئیس خدمات اجتماعی  729837382 Arzi.akhgar10000@gmail.com
مهناز انوری عبدالکریم رئیس مالی، تجارت وانکشاف سکتورخصوصی  779844143 anwari.mahnaz@gmail.com
عبدالحبیب آریا محمد آقا رئیس صنایع ومواصلات  795220033 habib.aria@hatmail.com
سید فیروز احمدی            رئیس ارتباط خارجه   730173871 sayedfiruz@gmail.com 
علی احمد سعادت عبدالکریم رئیس انکشاف منطقوی  799207221 iwc.org@gmail.com
احمد ریاض صدیق عبدالحی رئیس انسجام فعالیت های مؤسسات غیردولتی (انجوها) 786700878 riaz.sediqi@gmail.com
محمد عمر آرین  محمد ابراهیم رئیس پالیسی کار وارتقای ظرفیت قوای بشری   700262628 omar.aryan@gmail.com
بشیر احمد دورانی            رئیس مالی و حسابی 0799173781  basharyaqubi2@gmail.com 
عبدالولید رحیمی رسول خان رئیس اداری 700048582 walidrahimi10@gmail.com
حفیظ الله سلطانی یار احمد رئیس منابع بشری 790112512 mehran.sultani@gmail.com