شماره‌های تماس مقام، معین‌ها و رئیسان

ساعت‌های کاری :

۰۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۰۴:۰۰ بعد از ظهر(پنج‌شنبه الی ۰۱:۰۰)

اسم و تخلص مرجع شماره تماس
مولوی عبدالباری سعیدی ریاست دفتر 796004266
امان الله برهانی رئیس تفتیش داخلی 700274790
ولی احمد سراجی رئیس دعوت و ارشاد 700069287
حفیظ الله سلطانی رئیس طرح و توحید 790112512
محمد عیسی اصولی رئیس خدمات اجتماعی 794748400
محمد یونس سالک رئیس زراعت و انکشاف دهات 799206990/791747995
محمد یوسف شیرزی رئیس تعلیم و تربیه و کلتور 700280732
فقیر محمد اسحاق زی رئیس صنایع و مواصلات 765244672
احسان الله جلیلی ریاست مالی و تجارت  
عبدالولید رحیمی رئیس تخنیکی و مراقبت پروژه ها 777038933
علی احمد سعادت رئیس انکشاف منطقوی و هماهنگی امور ولایات 799207221
داکتر عبدالوارث عابد رئیس ارتباط خارجه 777669920
  رئیس پالیسی اقتصادی و اهداف انکشافی  
مفتی عبدالسلام اشرفی رئیس انسجام فعالیت های مؤسسات غیر دولتی (انجو ها) 706906878
محمد آصف رحیمی رئیس پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری 730067677
میر شیر احمد فضلی رئیس مالی و اداری 744220072