شماره‌های تماس مقام، معین‌ها و رئیسان

ساعت‌های کاری :

۰۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۰۴:۰۰ بعد از ظهر(پنج‌شنبه الی ۰۱:۰۰)

اسم و تخلص مرجع شماره تماس
مولوی خالبدل سعیدی ریاست دفتر 796004266
امان الله برهانی رئیس تفتیش داخلی 700274790
ولی احمد سراجی رئیس دعوت و ارشاد 700069287
حفیظ الله سلطانی رئیس طرح و توحید 790112512
محمد عیسی اصولی رئیس خدمات اجتماعی 794748400
محمد یونس رئیس زراعت و انکشاف دهات 799206990/791747995
محمد یوسف شیرزی رئیس تعلیم و تربیه و کلتور 700280732
فقیر محمد اسحاق زی رئیس صنایع و مواصلات 765244672
عبدالطیف ریاست مالی و تجارت 700146152
عبدالولید رئیس تخنیکی و مراقبت پروژه ها 784440273
علی احمد سعادت رئیس انکشاف منطقوی و هماهنگی امور ولایات 799207221
عبدالوارث رئیس ارتباط خارجه 777669920
محمد نبی سروش رئیس پالیسی اقتصادی و اهداف انکشافی 707645790
احسان الله جلیلی رئیس انسجام فعالیت های مؤسسات غیر دولتی (انجو ها) 772029596
عبدالحکیم رئیس پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری 700347505
میر شیر احمد فضلی رئیس مالی و اداری 0744220072 / 700252757