کاري او عملیاتي پلانونه

د وزارت مقام ریاست

د داخلي تفتش ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

د طرحې او توحید لوی ریاست

د پالیسۍ او د پایلو څخه د څارنې لوی ریاست

د پایلو څخه د څارنې ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

د اقتصادي پالیسۍ ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

د صنایعو او مواصلاتو ریاست

د ښوونې، روزنې او کلتور ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

د ټولنیزو خدماتو ریاست

د غیر دولتي موسسو د کړنو د انسجام ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

د کرنې او د کلیو پراختیا ریاست

د سیمه ییزې پراختیا ریاست

اداري ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

مالي او حسابي ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

د کار د پالیسیو او د بشري سرچینو د ظرفیت د لوړونې ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

د بشري سرچینو ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

مالي او تجارت ریاست

د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست

  • د  ۱۴۰۰ مالي کال کاري او عملیاتي پلان   

د بهرنیو اړیکو ریاست