پلان های کاری و عملیاتی

ریاست دفتر مقام

ریاست تفتیش داخلی

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست عمومی طرح و توحید

ریاست عمومی پالیسی نظارت از نتایج

ریاست نظارت و ارزیابی

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست پالیسی اقتصادی

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست صنایع و مواصلات

ریاست تعلیم و تربیه و کلتور

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست خدمات اجتماعی

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیردولتی

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست زراعت و انکشاف دهات

ریاست انکشاف منطقوی

ریاست اداری

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست مالی و حسابی

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست پالیسی کار و قوای بشری

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست منابع بشری

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست مالی و تجارت

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

  • پلان کاری سال مالی 1400

ریاست ارتباط خارجه