ګزارشات تطبیق و ارزیابی پروژه ها

گزارش چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ربع اول سال مالی 1400

گزارش چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی دولت طی ربع دوم سال مالی 1400

فارمت ضمیمه گزارش چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ربع اول سال مالی 1400

 گزارش تحلیلی پروژه های انکشافی دولت طی ربع اول سال مالی  1400

گزارش چگونگی پیشرفت فزیکی پروژه های انکشافی سکتور اقتصاد طی سال مالی 1399

 گزارش تحلیلی پروژه های انکشافی دولت طی ربع دوم سال مالی  1399

گزارش تحلیلی میزان تطبیق پروژه های انکشافی دولت سال مالی 1396

گزارش مصوبات کابینه سال 1396

گزارش بررسی پلانگذاری وتطبیق پروژه های انکشافی سال مالی 1397

گزارش بررسی پلانگذاری وتطبیق پروژه های انکشافی سال مالی 1396

گزارش ارزیابی و اولویت بندی پروژه های پیشنهادی  سال مالی 1397

گزارش ارزیابی واولویت بندی پروژه های پیشنهادی سال مالی 1396

گزارش ربع اول جلسات کمیته های انکشافی ولایتی 1397

گزارش ربع اول جلسات کمیته های انکشافی ولایتی 1396

گزارش ربع دوم جلسات کمیته های انکشافی ولایتی 1396

گزارش ربع سوم جلسات کمیته های انکشافی ولایتی 1396

گزارش ربع چهارم جلسات کمیته های انکشافی ولایتی 1396

گزارش نتایج جلسات کمیته استماعیه بودجه سال مالی 1396

گزارش چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی دولت از بابت ربع اول سال مالی 1397  

گزارش ربع اول تطبیق پروژه های انکشافی سال مالی 1396

گزارش ربع دوم تطبیق پروژه های انکشافی سال مالی 1396

گزارش ربع سوم تطبیق پروژه های انکشافی سال مالی 1396

گزارش ربع چهارم تطبیق  پروژه های انکشافی  سال مالی 1396

گزارش دریافت فاصله بین تخصیصات صادرشده و مصارف انجام شده سال 1395

وضعیت پروژه های انکشافی ولایات وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1396

گزارش ارزیابی اشتغال زایی در پروژه های انکشافی

گزارش چگونگی پيشرفت کار پروژه های انکشافی دولت طی ربع اول سال مالی 1395  

گزارش نظارت از پروژه های انکشافی ولايت غور برج ثور 1395

گزارش چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی درسطح کشور

گزارش ارزیابی واولویت بندی پروژه های انکشافی پیشنهادی برای سال مالی 1395