انفوگرافیک

عنوان لینک مشاهده
در سال مالی 1400، 548 پروژه شامل سند بودجه ملی شده است. لینک مستقیم
برنامۀ صد روز، صد مژده، (هفته تعلیمات مسلکی و تحصیلات عالی) لینک مستقیم
هفته‌ی ‌ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تحصیلات عالی؛ لینک مستقیم
هفته‌ی ‌ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تحصیلات عالی؛ لینک مستقیم
52 هزار کارکن خدمات ملکی در 712 برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت می بینند. لینک مستقیم
بودجه وزارت اقتصاد سال مالی 1400 لینک مستقیم
سیستم الکترونیکی نظارت، گزارش دهی مرکز و ولایات وزارت اقتصاد لینک مستقیم