معینیت مسلکی وزارت اقتصاد

زندگی‌نامه معین مسلکی:

 • زندگی نامه مختصر داکتر عبداللطیف نظری

ریاست‌های مربوطه:

 • ریاست اهداف انشکشاف پایدار
 • ریاست انکشاف منطقوی
 • ریاست تحلیل پالیسی های کار، تولید و ارتقای ظرفیت
 • ریاست زراعت و انکشاف دهات
 • ریاست صنایع و مواصلات
 • ریاست طرح و توحید
 • ریاست تخنیکی مراقبت پروژه ها
 • ریاست خدمات و مصونیت اجتماعی
 • ریاست تعلیم، تربیه و کلتور
 • ریاست مالی، تجارت و انکشاف سکتور خصوصی