معینیت مسلکی وزارت اقتصاد

زندگی‌نامه معین مسلکی:

  • زندگی نامه مختصر داکتر عبداللطیف نظری

ریاست‌های مربوطه:

  • ریاست خدمات اجتماعی
  • ریاست زراعت و انکشاف دهات
  • ریاست تعلیم و تربیه و کلتور
  • ریاست صنایع و مواصلات
  • ریاست مالی و تجارت و انکشاف سکتور خصوصی
  • ریاست تخنیکی و مراقبت پروژه ها
  • ریاست انکشاف منطقوی و هماهنگی ولایات
  • ریاست طرح و توحید