د اقتصاد وزارت مسلکي معینیت

د مسلکي معین ژوند لیک:

د مسلکي معین محمد نبي سروش لنډ ژوند لیک

اړوند ریاستونه :