علمي مقالې

شمیره

سرلیک

لینک

1

2030 کال اجنډا

ډاونلوډ

2

د اقتصاد وزارت د تلپاتې اقتصادي ودې د یو څو طرحو شرحه

ډاونلوډ

3

د ښځو په اقتصادي بازار کې د اقتصاد وزارت رول

ډاونلوډ

4

MIS مدیریتي سیستم او په غیر دولتي موسسو یې اغیز

ډاونلوډ

5

غیرې دولتي موسسې په ایم آی ایس کې

ډاونلوډ