د هېواد د اقتصاد وزیر

د اقتصاد وزارت سرپرست وزیر

الحاج قاری دین محمد حنیف 

 

د اقتصاد وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

ډیر ژر ........