پروژه های انکشافی ملی در سطح کشور

فعالیت موسسات غیر دولتی در کشور

پروژه های وزارت اقتصاد برای داوطلبی

د وزارت لیدلوری

اقتصادي ځان بسیاینه، ټولنیزه هوساینه، د اقتصادي زیربناوو پراختیا او د دوامدار کار خوندیتوب.