قوانین

ګڼه

                                       قوانین                     

1

اساسي قانون

2

د غیر دولتي موسسو قوانین

3

د خصوصي او دولتي شرکتونو قانون

4

دتدارکاتو قانون

5

د تصدي قانون