مرکزی ریاستونه

شماره 

ریاست اقتصاد مرکزی وزارت

کاری استقامت

لاسته راوړنه

1

ریاست دفتر مقام 

 

 

2

ریاست تفتیش داخلی 

 

 

3

ریاست عمومی طرح و توحید

 مستقیم لینک

مستقیم لینک 

4

ریاست عمومی پالیسی نظارت از نتایج

 

 

5

ریاست نظارت و ارزیابی 

 

 

6

ریاست پالیسی اقتصادی

 

مستقیم لینک  

7

ریاست صنایع و مواصلات 

 

مستقیم لینک 

8

ریاست تعلیم و تربیه و کلتور 

 مستقیم لینک 

مستقیم لینک  

9

ریاست خدمات اجتماعی 

 

 

10

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیردولتی

مستقیم لینک 

 

11

ریاست زراعت و انکشاف دهات

مستقیم لینک 

مستقیم لینک 

12

ریاست انکشاف منطقوی

مستقیم لینک 

مستقیم لینک  

13

ریاست اداری

 

 

14

ریاست انجوها

 

مستقیم لینک

15

ریاست اشتغالزایی

مستقیم لینک

مستقیم لینک

16

ریاست اقتصاد ولایت کابل

 

مستقیم لینک

17

ریاست مالی و حسابی

 

مستقیم لینک 

18

ریاست پالیسی کار و قوای بشری

 

مستقیم لینک 

19

ریاست منابع بشری

 

مستقیم لینک 

20

ریاست مالی و تجارت

 مسقیم لینک 

مسقیم لینک 

21

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

   

22

ریاست ارتباط خارجه

 

مسقیم لینک