مرکزی ریاستونه

شماره  د اقتصاد وزارت مرکزی ریاستونه پلانونه گزارشات لاسته راوړنه
1 ریاست دفتر مقام       
2 ریاست تفتیش داخلی       
3 ریاست عمومی طرح و توحید      
4 ریاست عمومی پالیسی نظارت از نتایج      
5 ریاست نظارت و ارزیابی       
6 ریاست پالیسی       
7 ریاست صنایع و مواصلات       
8 ریاست تعلیم و تربیه       
9 ریاست خدمات اجتماعی       
10 ریاست انسجام فعالیت های موسسات       
11 ریاست زراعت       
12 ریاست انکشاف منطقوی      
13 ریاست اداری      
14 ریاست مالی و حسابی      
15 ریاست پالیسی کار و قوای بشری      
16 ریاست منابع بشری      
17 ریاست مالی و تجارت      
18 ریاست ارتباط خارجه