اعلان تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

sediqi

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه:  تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

شماره تشخیصیه:  MOEC-KBL-1401-NCB-G03

وزارت اقتصاد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه مربوطه را بطور رایگان در حافظه فلش (Flash memory) بدست آورده و آفر های خویش را طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و شرایط مندرج شرطنامه، ترتیب نموده و با تمام ضمایم آن طور سربسته، الی ساعت   10:00 قبل از ظهر روز شنبه مؤرخ 23/07/1401 به محل آفر گشایی ارائه نمایند. قابل یادآوری است که آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ 180,000 یک صدو هشتاد هزار  افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت  10:00 قبل از ظهر روز شنبه مؤرخ 23/07/1401 در تهکوی تعمیر پنج منزله وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر، مقابل وزارت امور خارجه، تدویر می گردد.

Documents

اعلان تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد