پروژه های انکشافی ملی در سطح کشور

فعالیت موسسات غیر دولتی در کشور

پروژه های وزارت اقتصاد برای داوطلبی

ماموریت

د هېواد د اقتصادي پالیسیو او ستراتیژیو طرح او تدوین. د هېواد پر اقتصادي شرایطو ولاړو لویو اقتصادي سیاسیتونو پلي کول. د هېواد د پراختیايي وضعیت تحلیل او د اقتصادي مولدیت پر لوري د هغو سوق کول.