ماموریت

  • طرح و تدوین پالیسی‌ها و استراتیژی‌های اقتصادی کشور؛
  • تطبیق سیاست‌های کلان اقتصادی مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور؛
  • تحلیل اوضاع انکشافی کشور، سمت و سو دادن منابع درجهت مؤلدیت اقتصادی؛