نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطا سه پروژه مربوط وزارت اقتصاد

sediqi

Publish Date

Closing Date

1- تدارک البسه زمستانی و تابستانی کارکنان خدماتی وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400

2- تدارک فلترباب،روغنیات،بطری و تایر وسایط نقلیه وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400

3-تدارک مواد غذایی کودکستان محل کار وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1400

Documents

نشر اطلاعیه تصمیم بر اعطا سه پروژه مربوط وزارت اقتصاد