تدارکات

لیست قراردادهای بودجه انکشافی و عادی وزارت اقتصاد
شماره نام پروژه نمبر قرارداد قیمت قرارداد به افغانی تاریخ آغاز قرارداد تاریخ ختم قرارداد شرکت قراردادی دانلود قرار داد
1 تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399                                 MOEC-KBL-99-NCB-G01 2,120,266 28-2-1399 30-9-1399 شرکت لوژستیکی برادران نور  لینک مستقیم
2  تدارک رنکهای پرنتر ماشین های فوتوکاپی                     مورد نیاز وزارت اقتصاد                             MOEC-KBL-99-NCB-G02  1,558,250  28-2-1399  30-9-1399  شرکت لوژستیکی کابورا  لینک مستقیم
3  تدارک سه نوع تیل،گازمایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399  MOEC-KBL-99-NCB-G03  12,338,500  9-4-1399  30-9-1399  شرکت لوژستیکی زمرد شمال  لینک مسقیم
4  تدارک یک دربند حویلی جهت بود باش مقام وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399  MOEC-KBL-99-SS-NCS01  1,440,000  1-10-1398  30-9-1399  نصیر احمد  لینک مسقیم
5 تخلیه چاه های فاضلاب تعمیرهای وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399  MOEC-KBL-99-NCB-NCS03  942,840  27-2-1399  30-9-1399  شرکت ساختمانی گلبدین حکیمی  لینک مستقیم
6  تدارک فلترباب، روغنیات و بطری وسایط مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399  MOEC-KBL-99-NCB-G04  1,559,864  7-4-1399  30-9-1399  شرکت تجارتی افغان چینی کابل  لینک مسقیم
7  تدارک مواد خوراکه مورد نیاز کوکستان محل کار وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399  MOEC-KBL-99-NCB-G06  395,554  16-5-1399  30-9-1399  شرکت تجارتی شمس بیات  لینک مستقیم
8  تدارک یازده قلم تجهیزات مورد نیاز پروژه تقویت بنیادی  MOEC-KBL-99-NCB-G010  3,322,017  26-7-1399  19-8-1399  شرکت مدثر فاضل لمیتد  لینک مستقیم
9  تدارک البسه برای کارکنان خدماتی وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399  MOEC-KBL-99-NCB-G09  995,575  6-8-1399  30-9-1399  شرکت تجارتی کویت استار  لینک مسقیم
10 تدارک 1stm انترنت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399  NPA-CUID-98-NCS-36  6,960,000  1-10-1398  30-9-1403  شرکت خدماتی افغان تیلی کام  لینک مسقیم
11  تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سالی مالی 1398  MOEC-KBL-98-NCB-G02  8,506,337  22-2-1398  30-9-1398  شرکت تجارتی عصر کابل شمال  لینک مستقیم
12  تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398  MOEC-KBL-98-NCB-G01  10,933,200  9-3-1398  30-9-1398  شرکت تجارتی و لوژستیکی زمرد شمال  لینک مستقیم
13  تدارک فلترباب، روغنیات و بطری وسایط مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398 MOEC-KBL-98-NCB-G03  1,176,532  20-12-1397  30-9-1398  شرکت لوژستیکی برادران نور  لینک مستقیم
14  تدارک فرنیچر دفترکاری مقام وزارت  MOEC-KBL-97-SS-W013  2,798,522  21-12-1397  22-2-1398  شرکت صنایع دستی یونیک دیزاین  لینک مستقیم
15  تدارک فرنیچر مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398 MOEC-KBL-98-NCB-W03  1,895,700  4-8-1398  30-9-1398  شرکت نوی زینت فرنیچر  لینک مستقیم 
16  تدارک سنگ های آهن کانکریتی در مقابل تعمیر شهرنو وزارت اقتصاد MOEC-KBL-98-SS-W04  885,173  2-7-1398  14-7-1398  شرکت ساختمانی اطلس تندیس  لینک مستقیم
17  اعمار تصفیه خانه فاضلاب، تعدیل اتاق به کودکستان و ساخت اتاق محافظین امنیتی وزارت اقتصاد  MOEC-KBL-98-NCB-W02  3,487,035  24-4-1398  15-10-1398  شرکت ساختمانی افغان تلینتدو مین  لینک مستقیم
18  به کرایه گیری یک دربند حویلی جهت بود و باش مقام وزارت بابت سال مالی 1398  MOEC-KBL-99-SS-NCS01  1,440,000  1-10-1397  30-9-1398  نصیراحمد  لینک مستقیم
19  تدارک 1stm انترنت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398   MOEC-KBL-98-SS-NCS02  4,991,184  1-1-1398  30-9-1398  شرکت خدماتی افغان تیلی کام  لینک مستقیم
20  تدارک سه نوع تیل، گازمایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397  MOEC-KBL-97-NCB-G01  13,352,000  23-12-1396  29-12-1397  شرکت تجارتی و لوژستیکی زمرد شمال  لینک مستقیم
21  تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر مورد نیاز وزارت اقتصادسال مالی 1397  MOEC-KBL-97-NCB-G02  4,958,866  23-12-1396  30-9-1397  شرکت تجارتی ساحل هجران  لینک مستقیم
22  تدارک 30 قلم فلترباب و روغنیات مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397  MOEC-KBL-97-NCB-G03  354,600  23-12-1396  30-9-1397  شرکت تجارتی صدیق احمدی  لینک مستقیم
23 تدارک مواد تنظیفاتی، غذایی و سایر مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397  MOEC-KBL-97-NCB-G04  4,064,020  17-2-1397  30-9-1397  شرکت سمیع الله فهیم لیمتد  لینک مستقیم
24  ساخت لفت و تعمیرات دفاتر منزل پنجم ساختمان پنچ منزله  MOEC-KBL-97-NCB-W03  2,771,075  4-2-1397  4-2-1398  شرکت ساختمانی زاهد مصور  لینک مستقیم
25  استندردسازی کودکستان، ساخت اتاق آرشیف و اتاق محافظین  MOEC-KBL-97-NCB-W07  5,065,800  14-7-1397  25-1-1398  شرکت ساختمانی احمد رشاد رامین  لینک مستقیم
26  ترمیمات اساسی تعمیرهای وزارت اقتصاد MOEC-KBL-96-NCB-W04  18,032,853  13-9-1396  18-9-1397  شرکت ساختمانی احمد رشاد رامین  لینک مستقیم
27  اتخاذ تدابیر امنیتی تعمیرهای وزارت اقتصاد  MOEC-KBL-97-LCB-W04  3,692,783  9-5-1397  24-11-1397  شرکت ساختمانی وطنوال  لینک مستقیم
28 تدارک یک پایه جنراتور 400kva مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397  MOEC-KBL-97-NCB-G05  4,372,650  19-8-1397  30-9-1397  شرکت لوژستیکی آریانا اسکای ویز  لینک مستقیم
29  تدارک یازده قلم تجهیزات ای تی مورد نیاز ریاست اقتصاد ولایات بابت سال مالی 1397  MOEC-KBL-97-NCB-G07  14,435,600  19-8-1397  10-10-1397  شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل  لینک مستقیم
30  تدارک یک دربند حویلی جهت بودباش مقام وزارت بابت سال مالی 1397  MOEC-KBL-97-SS-NCS01  1,320,000  1-11-1396  30-9-1397  نصیراحمد  لینک مستقیم
31  تدارک 1STM انترنت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397  MOEC-KBL-97-SS-NCS02  1,663,728  23-7-1397  30-9-1397  شرکت مخابراتی افغان تیلی کام  لینک مستقیم