خلاصه گزارش اجراآت و دستآوردهای سال مالی ۱۳۹۸ وزارت اقتصاد

hurmat
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۲:۵۸
image

محترم محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی و محترم احمد جواد عثمانی معین مالی و اداری وزارت اقتصاد به اساس حکم شماره (۲۷۱۲) مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست جمهوری، گزارش اجراآت و دستآوردهای سال مالی ۱۳۹۸ این وزارت را با مردم و رسانه ها شریک کردند.
در نخست آقای رحیمی، ضمن اشاره به وضعیت شاخص های مهم اقتصادی مثل (رُشد اقتصادی، فقر و بیکاری) در سال ۱۳۹۸، تاکید کرد که وزارت اقتصاد به مثابه یک نهاد پالیسی ساز در سکتور اقتصاد ملی، نقش ارزنده ای را در طرح برنامه های ملی و در نظارت، ارزیابی و رهبری برخی از پروژه های بزرگ ملی ایفا کرده است وی موارد زیر را بخشی از اجراآت این وزارت در سال مالی ۱۳۹۸ عنوان کرد.

بخش اول: طرح برنامه ها
1- اهداف انکشاف پایدار افغانستان (ASDGs)
آجندای انکشافی جهانی (2015-2030) با ابتکار سازمان ملل متحد طرح و در سپتمبر 2015 در مجموع عمومی سازمان ملل متحد منحیث دومین آجندای توسعه ی جهانی مورد تصویب قرار گرفت. مسؤوليت رهبري و مديريت ملی سازی اين آجندای انکشافی در افغانستان به وزارت اقتصاد سپرده شده است. خوشبختانه سند ملی اهداف انکشاف پایدار افغانستان طی یک پروسه گسترده مشورتی با تمام جوانب ذیربط با شمول ادارت دولتی، شرکای انکشافی، سکتور خصوصی، نهاد های جامعه مدنی، نهاد های علمی و اکادمیک در مرکز و ولایات ترتیب گردیده بود در آخرین جلسه کابینه سند مورد تصویب قرار گرفت.

۲- ایجاد نخستین مدل رشد اقتصادی:
وزارت اقتصاد در همكاري نهاد های ذیربط دولتی و شرکای انکشافی براي اولين بار مدل رشد اقتصادی را تهیه نموده که می تواند تاثير پاليسي هاي اقتصادي را از قبل پيمايش و پیش بینی نماید. با اين كار بعد از اين حكومت ميتواند تاثيرات اقتصادي اكثر پاليسي هايش را از قبل پيشبيني و اصلاح كند و ا ز تصويب برنامه ها و پاليسي هاي با تاثيرات كم و يا معكوس جلوگيري كند.

۳- استراتیژی افغانستان مولد: پس از يك مطالعه همه جانبه تقريباً يك ساله و در تماس و مشوره با تمام نهاد هاي ذيدخل داخلي (بشمول سكتور خصوصي) و خارجي (بشمول بانك جهاني و صندوق بين المللي پول) يك استراتيژي چندين منظوره رشد اقتصادي توليد محور را تدوين كرده ايم كه منتظر منظوري كابينه است. اساس اين استراتيژي گذار از تورید به تولید است.
طرح افغانستان مولد 10 قلم عمده وارداتی را هدف قرار داده است که با تعویض بخشی از آن تا سال 2024 ما به رشد 7 % برسيم و زمینه را برای کاهش فقر، ايجاد كار دوامدار و بهبود بيلانس تجارت مساعد کنیم.

۴- شامل ساختن ارقام تجارتی افغانستان در دیتابیس پروژه تحلیل تجارت جهانی GTAP:
شامل افغانستان در این فورم فرصت این را مساعد می سازد تا اثرات پروژه های بزرگ منطقوی مانند، تاپی، کاسا یک هزار، دیجیتل کاسا، خطوط آهن ...بالای شاخص های اقتصاد ملی کشور سنجش نمود. در عین حال این سیستم کمک می کند تا ما تاثیر تغییرات اقتصادی کشور های منطقه را بالای رشد اقتصادی خویش تحلیل و پیش بینی نماییم.
۵- پالیسی ملی نفوس و پلان عمل آن:
با توجه به اهمیت و مدیریت رشد نفوس و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر رشد و انکشاف اقتصادی کشور، در مشوره و همکاری نزدیک با وزارتها و ادارات دولتی و نهادهای بین المللی، مسوده پالیسی ملی نفوس را طرح و تدوین نمودیم. روند تدوین مسوده پالیسی از طریق تدویر جلسات متعدد تخنیکی و مشورتی دو جانبه و چند جانبه، صورت گرفته است. جهت نهادینه سازی و تحقق این پالیسی، پلان عمل پنج ساله پالیسی متذکره نیز ترتیب گردیده است.

۶- طرح یک محصول ویک ولایت:
هدف اصلی این طرح را افزایش تولیدات یک محصول در یک ولایت که در آن مزیت نسبی وجود دارد تشكيل ميدهد، تمرکز و سرمایه گذاری در این محصول استراتیژیک زمینه را برای افزایش درآمد، کاریابی، کاهش فقر در سطح همان ولایت مهیا می کنند مثلا : جلغوزه در خوست، هنگ در سرپل، عناب در فراه، ستروس ننگرهار، انار در قندهار، کچالو در بامیان، زیره در بدخشان و غيره. بخشی از مزیت های موجود در ولایات اند. ما تلاش کردیم که 45 طرح اقتصادی را از ولایات در روشنی با اهداف انکشاف پایدار وا ستراتیژی افغانستان مولد جمع آوری وتسوید نماییم که 10 طرح آن درسال مالی 1398 تحلیل مقدماتی شده اند. ما در کنار تولیدی کردن ولایات به بازاریابی وفروش محصولات تولید شده در سطح ملی و بین المللی نیز استیم.
۷- تدوین و نشر چشم انداز انکشاف اقتصادی و اجتماعی ولایات:
ما به هدف تعیین یک مبنای واقعی در سطح کشور و ایجاد سهولت و زمینه بهتر دسترسی به معلومات دقیق راجع به وضعیت موجود وشرایط حاکم در ولایات؛ چشم انداز انکشاف اقتصادی واجتماعی(پروفایل) ولایتی را مبتنی بر آخرین آمار وارقام توسط ریاست های اقتصاد و سایر نهاد های ذیربط، تدوین و در اختیار رسانه ها و مردم قرار دادیم. این میتواند برای پالیسی سازان، پلانگذاران، پژوهشگران، ادارات دولتی، موسسات غیردولتی، بنیادهای خیریه، دانشجویان و نویسنده گان منحیث یک منبع معتبر مورد استفاده قرار گیرد.

بخش دوم: نظارت و‌ارزیابی از پروژه های انکشافی

۱- تطبیق سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی CMRS,PMRS:
سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی که تمام معلومات پروژه های انکشافی کشور را از پنج سال بدینسو در خود دارا بوده و گزارشات چگونگی پروژه های انکشافی را بصورت ربعوار به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه میدراد. استفاده کنندگان این سیستم با یک کلیک می توانند تا معلومات مشرح را در مورد پروژه های انکشافی شانرا با درنظرداشت میزان پیشرفت، مصارف، بودجه، شرکت تطبیق کننده و سایر معلومات دیگر بدست آورند.
۲- ارزیابی پروژه های جدید انکشافی:
طی سال 1398 وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مالیه توانست به تعداد 298 پروژه جدید وانتقالی را برای سال مالی 1399 بررسی، تحلیل و ارزیابی نماید. که از جمله به تعداد 81 پروژه در اولویت اول تثبیت گردید.
همچنان پروژه های کانال ننگرهار، توسعه ای شهری شهر کابل KMDP و مساعدت به مردم فوق العاده فقیر مورد ارزیابی اقتصادی صورت گرفته و نتایج آن با ادارات مربوطه شریک گردیده است.

۳- نظارت و گزارشدهی از پروژه های انکشافی:
وزرات اقتصاد مطابق مقرره تنظیم وظایف خویش، گزارش چگونگی تطبیق (659) پروژه انکشافی دولت درسال مالی 1398 را جمع آوری و تحلیل اقتصادی نموده و گزارش تحلیلی آنرا بصورت منظم به جلسات شورای وزیران و کابینه ارائه نموده است. این گزارش ها به ترتیب ربع اول، دوم، سوم و سالتمام سال مالی 1398 همراه با تحلیل اقتصادی، تشخیص چالش ها ومشکلات و ارائه راه حل و پیشنهادات از طرف وزارت اقتصاد جهت اتخاذ تصامیم پیشکش شده است.
قابل یاد آوری میدانم که جهت تطبیق درست پروژه های و افتتاح برخی از پروژه ها رهبری وزارت در 13 ولایت کشور در جریان همین سال سفر داشتیم، این درحالیست که تیم نظارتی ما بصورت دوامدار وضعیت انکشافی پروژه ها را در 34 ولایت نظارت و گزارشدهی می نمایند.

در ادامه محترم احمد‌جواد عثمانی معین مالی و اداری، اجراآت این وزارت را در بخشهای مالی و اداری و حمایوی با مردم شریک و تاکید کرد وزارت اقتصاد در بخش های ذیل به دستآوردهای نائل شده است .

بخش اول: انسجام فعالیتهای موسسات غیر دولتی

۱- موسسات غیر دولتی یا انجو ها یکی از دست اندرکاران مهم انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده، که با در نظرداشت مشخصه غیر سیاسی و غیر حکومتی بودن، این نهاد ها در تمام ولایات و ولسوالی ها بشمول نقاط دور دست کشور که دسترسی دولت بنابر دلایل امنیتی در آن ساحات محدود می باشد، خدمات بشری را به هموطنان عزیز ما عرضه می نمایند که ما از فعالیت های شان ابراز سپاس و قدردانی می نمایم.
در سال ۱۳۹۸ مجموعآ به تعداد ۲۱۷۶ موسسه غیر دولتی که از جمله ۱۸۹۸ آن داخلی و ۲۷۸ آن خارجی اند، در نزد وزارت اقتصاد ثبت اند، که این موسسات بصورت مجموعی ۹۳۵ میلیون دالر امریکایی را بمصرف رسانیدند که در حدود ۶۰ فیصد این مصارف توسط موسسات خارجی و ۴۰ فیصد توسط موسسات داخلی صورت گرفته است. با این مصارف ۳۳۰۰ پروژه انکشافی در سکتور های صحت، معارف، خدمات اجتماعی بشمول کمک رسانی به مهاجرین و بیجا شده گان داخلی، زراعت و انکشاف دهات تطبیق شده و زمینه کار دایمی و موقت برای ۸۲۳۳۱ نفر ایجاد گردیده که از جمله ۲۳۰۷۱ آنرا زنان تشکیل داده که نظر به سال قبلی افزایش ۷ فیصدی را نشان می دهد.
وزارت اقتصاد در سال که گذشت براي 288 موسسه غیر دولتی جديد جواز فعالیت صادر نموده است که از جمله 276 آن داخلی و 12 آن خارجی می باشد. هم چنان به تعداد 767 داخلی و 15 موسسه خارجی توسط وزارت اقتصاد در طی سال گذشته مطابق به قانون أنجو ها به دلیل عدم ارایه گزارش منحل گردیده اند.
به هدف موثر سازی و تاثیر گذاری فعالیت موسسات غیر دولتی به اساس هدایات صریح جلالتماب رئیس جمهور و جلالتماب رئیس اجرائیه در اولین کنفرانس ملی موسسات غیر دولتی تحت عنوان نقش و اهمیت موسسات غیر دولتی در کاهش فقر و انکشاف متوازن اقدامات و فعالیت های ذیل صورت گرفته اند:
۱- تدوين و آغاز تطبیق نقشه راه برای ۱۳۹۸-۱۴۰۰ به هدف در نظر گرفتن اصل انکشاف متوازن، سوق نمودن فعالیت های موسسات به اولویت ها و برنامه های حکومت در راستاي كاهش فقر، ازدياد موثریت و ايجاد كار با تمرکز بيشتر به نقاط دوردست و کمتر توسعه یافته
۲- مهيا نمودن زمینه گزارش دهی و ثبت و راجستر موسسات به صورت انلاین با استفاده از تکنالوژی معلوماتی که جز تعهدات بین المللی افغانستان نیز بود.
۳- نهايي سازي تعدیل قانون موسسات غیر دولتی در مطابقت به نیازمندی های امروزی و به هدف بهبود موثریت و کارایی موسسات غیردولتی
۴- طرح، تدوین و عملی نمودن ۹ طرز العمل جهت تنظیم بهتر، شفافیت و حساب دهی موسسات غیردولتی
۵- نشر گزارش فعالیت های موسسات غير دولتي در سال 1397 و پيشنهادات جهت بهبود امور در سال هاي بعدي
۶- نهادینه شدن ارزیابی سازمانی موسسات غیر دولتی که براساس آن یک تفکیک واضح بین موسسات خوب و آنعده موسسات که کار شان قناعت بخش نیست، بمیآن آید.

بخش دوم: رهبری و مدیریت پروژهای ملی و منطقه ای

۱- پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP)
پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی که توسط کشور هندوستان با هزینه ۱۲۰ میلیون دالر امریکایی تمویل، در ۳۴ ولایت کشور و در ۱۹ اداره سکتوری تطبیق می گردد، توسط وزارت اقتصاد رهبری و هماهنگی می گردد. بصورت عمومی از جمله 587 پروژه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی 406 پروژه آن تا اکنون تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و تنها در سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۹۱ پروژه آن به ارزش 21.5 میلیون دالر تكميل وبه بهره برداری سپرده شده است. این پروژه ها شامل اعمار مکاتب، کلینک ها، شبکه های آبی کوچک، تعمیرات اداری، تعمیر تدریسی دانشگاه ها، لیلیه ها دیوار های استنادی، سرک، حفر چاه ها و استدیوم های ورزشی می باشند.

۲- برنامه اشتغال زایی ( Ez- Kar)
ما مصمم استیم از طریق برنامه اشتغال زایی که یکی از برنامه های انکشافی بین الوزارتی حکومت افغانستان است، و مسولیت رهبری و هماهنگی آنرا وزارت اقتصاد به عهده دارد. شرایط بهتر معیشتی را برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی فراهم کنیم؛ بودجه مجموعی این پروژه بالغ به 200 ملیون دالرامریکایی بوده که ازطرف بانک جهانی تمویل و طی مدت پنج سال (2019 الی 2023( درمراکز 13 ولایات کشور (بغلان؛ کندز؛ تخار؛ فاریاب؛ غور؛ لغمان؛ کندهار؛ خوست؛ هرات؛ جلال آباد؛ کنر؛ نورستان و کابل) که بیشترین آمار عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را داردند تطبیق خواهد شد. هدف اساسی این پروژه عبارت از تقویت محیط کار بر ایجاد فرصت های اقتصادی، ایجاد سهولت برای انجام کسب و کار؛ دسترسی به مارکیت؛ اولویت بندی پروژه های عامه شهری و تقویت زیرساخت های بازار در شهر های که عودت کننده گان و بیجا شده گان بیشتری را دار میباشد؛ کاهش زمان برای دریافت مجوز ساخت و ساز و آوردن اصلاحات در قوانین و مقررات در سیستم های اداری حکومت می باشد.
3- ابتکار جهانی شفافیت سکتور زیربنايي: وزارت اقتصاد رهبری ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی را كه يك ابتكار جهاني است، در افغانستان به عهده دارد و در جریان سال ۱۳۹۸ دومین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیر بنایی را با همکاری دیده بان شفافیت افغانستان و نهاد هاي دولتی به نشر رسانید. به همین شکل وزارت اقتصاد در سال گذشته با 12 وزارت و نهاد دولتي تفاهم نامه هايي را به هدف ایجاد شفافیت در مراحل تدارکاتی و تطبیقی پروژه هاي زيربنايي به امضا رسانیده كه بر مبناي اين تفاهمنامه ها ادارات ذیربط معلومات را بصورت منظم به نشر رسانيده و به دسترس مردم عام قرار ميدهند.

بخش سوم: انکشاف اداره

۱- اصلاح ساختار تشکیلاتی و جوانسازی اداره
ما در وزارت اقتصاد اقدامات بنیادین را جهت انکشاف اساسی اداره برای عرضه خدمات معیاری و موثر انجام دادیم: تعدیل مقرره تنظیم وظایف، اصلاح ساختار و جوانسازی و مسلکی سازی اداره مهمترین گام های اند که دستاورد های ذیل را داشته اند:
• افزايش میزان کارمندان با تحصیلات ماستری از 6 % به 9.4 %
• افزايش كارمندان با درجه لیسانس از 63 % به 67 % طی یک سال گذشته
• وبرعكس درجه بكلوریا از 16 % به 14 % طی یک سال کاهش یافته است.
• وزارت اقتصاد در 4 سال اخیر توانسته است که اوسط سن کارمندان خویش را به31 سال کاهش دهد و نقش زنان نیز 2 % نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

۲- مصرف بودجه: وزارت اقتصاد در سال مالی 1398 (92 %) بودجه انکشافی و (97%) بودجه عادی خویش را به بصورت موثر مصرف رسانیده است.

۳- شفافیت و حسابدهی: وزارت اقتصاد به هدف ایجاد شفافیت و حسابدهی در سطح مرکز و ولایات اقدامات ذیل را اتخاد نموده است:
• تمام کارمندان بلند رتبه دارايي هاي شانرا ثبت کرده اند.
• رهبری وزارت اقتصاد در مقابل فساد در هر سطحي که باشد مدارا و گذشت نمی کند.
• وزارت اقتصاد در قسمت شفافیت در پروسه های استخدام و رسیده گی به شکایات مراجعین همواره جوابگو بوده است
• ایجاد کمیته های تدارکات داخلی جهت ایجاد شفافیت در تدارکات با طرزالعمل واضح و روشن.
• تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد در سطوح مختلف
• ایجاد مکانیزم منظم برای رسیدگی به شکایات مراجعين و همكاران .
• رهنمود طلاع رسانی وزارت نهایی و مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات بصورت منظم اطلاع رسانی میشود.
۱۸ حوت ۱۳۹۸

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۲:۴۵
Background image

پلان انکشافی ولایتی (۱۴۰۱) پکتیا از طریق کمیته (PDC) نهایی شد.

وزارت اقتصاد_افغانستان: جلسه انکشافی ولایتی، تحت ریاست عبدالولی سهی معاون مقام ولایت پکتیا، با اشتراک مسئولان واحدهای دومی و موسسات مقیم پکتیا، در تالار جلسات مقام ولایت دایر شد.

در. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۸:۳۸
Background image

جلسه‌ی هماهنگی و پیگیری فعالیت های مشترک وزارت اقتصاد و اداره انکشافی سازمان ملل متحد مقیم کابل به شیوه غیر حضوری، تدویر یافت.

در نخست دوکتور فاریابی وزیر اقتصاد کشور، دیدگاه و توقع حکومت افغانستان پیرامون فعالیت‌های مرتبط به اهداف انکشاف پایدار را با هیئت رهبری اداره انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) بیان داشت و. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۸:۳۴
Background image

جلسه‌ی کمیته‌ی انکشافی ولایتی در بادغیس تدویر یافت.

وزارت اقتصاد _ افغانستان: جلسه‌ی کمیته انکشافی ولایتی/ (PDC) تحت ریاست زرغونه شیرزاد معاون امور اجتماعی و اقتصادی مقام ولایت بادغیس با سکرتریت ریاست اقتصاد و اشتراک روئسای ادارات دولتی. . .

BACK TO NEWS