مقام وزارت

زندگی نامه وزیر:

 ریاست های مربوطه:

  • ریاست دفتر
  • ریاست تفتیش داخلی
  • ریاست اطلاعات و ارتباط عامه