پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳ - ۱۴:۳
Background image

متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت

متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۵۵

Kabul

Background image

متخصص ارشد تحلیل شاخص های اقتصادی افغانستان

متخصص ارشد تحلیل شاخص های اقتصادی افغانستان

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۵۱

Kabul

Background image

لایحه وظایف آمر مرکز صحی وزارت اقتصاد

لایحه وظایف آمر مرکز صحی وزارت اقتصاد 

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۴۰

Kabul

Background image

متخصص ارشد تحلیل مزیت اقتصادی و عوامل افزایش هزینه تولید

متخصص ارشد تحلیل مزیت اقتصادی و عوامل افزایش هزینه تولید

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۳۵
Background image

متخصص ارشد تحلیل های رشد اقتصادی

متخصص ارشد تحلیل های رشد اقتصادی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۳۲

Kabul

Background image

متخصص ارشد تحلیل وضعیت فقر در افغانستان

متخصص ارشد تحلیل وضعیت فقر در افغانستان

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۲۹

Kabul

Background image

متخصص ارشد تحلیل وضعیت نفوس در افغانستان

متخصص ارشد تحلیل وضعیت نفوس در افغانستان

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۲۵

Kabul

Background image

متخصص تحلیل فرصت ها و چالش های افغانستان در سازمانهای منطقوی

متخصص تحلیل فرصت ها و چالش های افغانستان در سازمانهای منطقوی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۲۳

Kabul

Background image

متخصص تحلیل وضعیت فقر در افغانستان

متخصص تحلیل وضعیت فقر در افغانستان

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۲۰

Kabul

Background image

متخصص تهیه طرح های ولایتی یک محصول یک ولایت

متخصص تهیه طرح های ولایتی یک محصول یک ولایت

Subscribe to vacancy