د اطلاع رسونې مرجع

 

 

د اطلاع رسونې استازي

اطلاع رسونې مرکزي استازی

اړیکه  

د ولایاتو د اطلاع رسونې استازي

اړیکې   

فورمې

د اطلاعاتو غوښتنې فورم

د فورم ډانلوډ  

د شکایت فورم

د فورم ډانلوډ  

د اطلاعاتو غوښتني آنلاین فورم

انلاین فورم  

شکایتونو ته د رسېدنې آنلاین فورمې

فورم  

قوانین او میکانیزمونه

داقتصاد وزارت  د اطلاع رسونې میکانیزم

میکانیزم  

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون

 ډانلوډ 

د اطلاع رسونې د ځانګړنو رهنمود                                              

ډانلوډ

راپورونه

اطلاعاتو ته د  لاسرسي کمیسیون لپاره راپور

 اطلاعاتو ته د لاسرسۍ کمیسیون لپاره د ۱۴۰۰ مالي کال د لومړي ربعې راپور                                  

اطلاعاتو ته د لاسرۍ کمیسیون لپاره د ۱۳۹۹ مالي کال کلنۍ راپور                                                    

د۱۳۹۸-۱۳۹۹ کالونو د دولتي ادارو د ۴۴ ویب پاڼو څخه د څارنې تحلیلي راپور    

اطلاعاتو ته د لاسرۍ کمیسیون لپاره د ۱۴۰۰ مالي کال د دوهمې ربعې راپور     

د لوګر ولایت د اقتصاد ریاست څخه د اطلاعاتو د غوښتنې راپور 

د کاپیسا ولایت د اقتصاد ریاست څخه د اطلاعاتو د غوښتنې راپور 

د دایکندي ولایت د اقتصاد ریاست څخه د اطلاعاتو د غوښتنې راپور

د جوزجان ولایت د اقتصاد ریاست څخه د اطلاعاتو د غوښتنې راپور

د سرپل ولایت د اقتصاد ریاست څخه د اطلاعاتو د غوښتنې راپور                                                                   

دراپور لیدل

د راپور لیدل

 

د راپور لیدل

 

د راپور لیدل

 

د راپور لیدل

 

د راپور لیدل

د راپور لیدل

د راپور لیدل

د راپور لیدل

د راپور لیدل