مراجع اطلاع رسانی

 

 

مسئول اطلاع رسانی

مسئول  اطلاع رسانی مرکزی

 تماس

مسئول اطلاع رسانی ولایتی

   تماس

فورم

فورم تقاضای اطلاعات

 دانلود فورم

فورم آنلاین تقاضای اطلاعات

  دانلود فورم

دانلود فورم ثبت شکایات

انلاین فورم  

فورم آنلاین ثبت شکایات

فورم  

قوانین و مکانیزم ها

رهنمود اطلاع رسانی وزارت اقتصاد

میکانیزم  

قانون دسترسی به اطلاعات

دانلود قانون  

رهنمود شیوه اطلاع‌رسانی                                                        

دانلود

گزارشات مراجع اطلاع رسانی

گزارش و کمیسیون دسترسی به اطلاعات

گزارش ربع اول به کمیسیون دسترسی به اطلاعات سال مالی 1400

گزارش سالانه به کمیسیون دسترسی به اطلاعات سال 1399

گزارش تحلیلی نظارت از ویبسایت های ۴۴ ادارۀ دولتی سال ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

گزارش ربع دوم به کمیسیون دسترسی به اطلاعات سال مالی 1400

جدول گزارش دهی ارقام تقاضای اطلاعات ریاست اقتصاد لوگر

جدول گزارش دهی ارقام تقاضای اطلاعات ریاست اقتصاد کاپیسا

جدول گزارش دهی ارقام تقاضای اطلاعات ریاست اقتصاد دایکندی

جدول گزارش دهی ارقام تقاضای اطلاعات ریاست اقتصاد جوزجان

جدول گزارش دهی ارقام تقاضای اطلاعات ریاست اقتصاد سرپل

دانلود راپور

دانلود گزارش

دانلود گزارش

دانلود گزارش

دانلود گزارش

دانلود گزارش

دانلود گزارش

دانلود گزارش

دانلود گزارش

دانلود گزارش