پروژه های انکشافی ملی در سطح کشور

فعالیت موسسات غیر دولتی در کشور

پروژه های وزارت اقتصاد برای داوطلبی

1 + 1 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.