ریاست های اقتصاد ولایات

شماره 

ریاست اقتصاد ولایت

استقامت کاری

 دستآورد ها

1

کابل

 

 

2

کاپیسا

 

 

3

پروان

 

 

4

پنجشیر

 

 

5

غزنی

 

 

6

لوگر

 

 

7

میدان وردگ

 

 

8

دایکندی

 

 

9

بامیان

 

 

10

بدخشان

 

 

11

تخار

 

 

12

کندز

 

 

13

بلخ

 

 

14

جوزجان

 

 

15

فاریاب

 

 

16

سرپل

 

 

17

سمنگان

 

 

18

بغلان

 

 

19

هلمند

 

 

20

زابل

 

 

21

پکتیا

 

 

22

پکتیکا

 

 

23

خوست

 

 

24

ننگرهار

 

 

25

نورستان

 

 

26

لغمان

 

 

27

کنر

 

 

28

کندهار

 

 

29

هرات

 

 

30

بادغیس

 

 

31

غور

 

 

32

فراه

 

 

33

نیمروز

 

 

34

ارزگان