هدف

افزایش تولیدات داخلی، کاهش کسر بیلانس تجارت، ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش فقر و تحقق رشد اقتصاد پایدار؛