چهار چوب انکشاف ملی افغانستان

سند چهار چوب انکشاف ملی افغانستان ستراتیژی وپلانی را که برای نیل به اهداف عمده کشور به سوی خود کفائی و  رسیدگی موثر به چالشهای  که در برابر کشورقراردارد٬ به معرفی می گیرد . پلان ما برای آینده این است ٬ که کشور ما جنگ وفقر را پشت سر گذاشته وسفر طولانی و دشوار را در جهت رفاه وآسایش درپیش گیرد. اگر چه انکشاف ورفاه پایدار زمان بیشتر ازیک نسل را دربرخواهد گرفت ٬ اما ٬ باید امروز تهداب انکشاف آینده را بگذاریم.

دررهنمود هدف رسیدن به خود کفائی ٬ این استراتیژی گام دیگری در روند ایجاد برنامه انکشاف دراز مدت برای افغانستان میباشد

این استراتیژی رهنمائی منسجم را درسطح عالی برای دولت وسایر نهاد های ذیدخل ارائه نموده وبستر اقتصادی ٬ سیاسی و امنیتی استراتیژی انکشافی دولت را فراهم خواهد نمود. این استراتیژی اهداف واولویت های ملی ما را با درنظرداشت چالش های موجوده ارائه مینماید . استراتیژی راهکاربرای نیل به اهداف ارائه شده وسکتور های دارای اولویت را شناسای و چارچوب مالی منابع را که برای تطبیق چارچوب انکشافی درکوتاه مدت ومیان مدت ٬ موجود باشد مشخص مینماید . بودجه ملی کلید اساسی چوکات مالی بوده و اولویت های ملی را با منابع مالی موجوده وفق میدهد . این میکانیزم اداره دوامدار سرمایه گذاری های عامه را به نیابت ازمردم افغانستان میسر میسازد . اولویتهای مشخص شده ملی همچنان میتواند جریان بودجه خارجی که از طریق مساعدتها وسیستم مدیریت مالی عامه صورت میگیرد ٬ را رهنمایی نماید . چارچوب انکشافی میتواند رهنمائی همه جانبه را به پلان گذاری های ملی ٬ سکتوری و تصمیم گیرینده ها ارائه نماید .

استراتیژی آینده نگر اقتصادی و انکشافی افغانستان عمیقا براساس دورنمای دستیابی به صلح و آشتی تعیین خواهد شد. دولت روی روند صلح سرمایه گذاری زیادی نموده است وبه یافتن راه حل سیاسی برای ختم جنگ متعهد بوده ٬ ودرصورت که شرایطه واقعی مذاکرات صلح مد نظر گرفته شود ٬ به تعهدات خویش پا بند خواهد ماند . ما بعنوان بخشی از ستراتیژی امنیتی به سرمایه گذاری دربخش مسلکی شدن وبلند بردن موثریت قوای مسلح کشور ادامه خواهیم داد . برای حفظ امنیت ملی ٬ تقویت کنترول دولت برقلمرو کشور و مبارزه با گسترش تروریزم به مصارف دوامدار نیاز است .

برای تطبیق پلان ملی انکشافی واستراتیژی اقتصادی و امنیتی ٬ سرمایه گذاری روی نهاد ها و منابع بشری درمحراق توجه ما قرار دارد . ما باید اعتماد مردم را در رابطه به اینکه یک دولت قوی وموثر می تواند آینده بهتری برای آنها و خانواده های شان رقم زند ٬ بدست آریم . یک دولت قوی وموثر به معنی دولتی است که ازطریق قانون و نهادهای قانونی بشکل درست مدیریت شده ٬ عاری از فساد بوده ٬ و میتواند یک آینده بهتر را برای شهروندان خویش تامین کند .

این چارجوب بیانگر اهداف واضح دولت به منظور رهانیدن آن از وابسته گی به مساعدت های خارجی میباشد . دستیابی به این اهداف مستلزم تلاش های جمعی جهت غلبه بر چند پارچگی ٬ کاهش فساد وارائه پالیسی های مناسب برای رشد پایدار میباشد .

با توجه به خطرات کاهش سریع حمایت ازروند اصلاحات ما بدین باور هستیم که موارد توضیحی این چارچوب موجب دستیابی و انجام موفقانه اهداف ملی میگردد٬ ولی پیش شرطی برای موفقیت آن ٬ تداوم همکاری هائی است که هنوزهم جهت نهادینه ساختن اصلاحات و پیگیری آنها مورد نیاز می باشد .

هدف ما ازایجاد این چارچوب این است که در انعکاس و برملا ساختن چالش های پیش رو شفاف باشیم . هیچ راه ساده و کوتاه تری وجود ندارد که بتوانیم از طریق آن به سرعت و بدون درد سر رشد سریع را در کشور بحرکت در آوریم و انکشاف پایدار متکی  به خود را تقویت کنیم . ما به عنوان یک جامعه سیاسی باید درخصوص تصامیمی که باید اتخاذ شود صریح  وواضح باشیم . ما درحمایت از آجندای اصلاحات ٬ اجماع ملی را درکشور ازطریق مشوره با جامعه مدنی و دانشمندان وسکتور خصوصی و جامعه جهانی ایجاد خواهیم نمود. این چارچوب بر سه بخش به شیوه غیر مرکزی که بر اساس مباحثات استراتیژیک ملی و پلان های استراتیژیک متعددی که دروزارتخانه ها وادارات مختلف و جود دارد ٬ تنظیم گردیده است . بخش اول این سند ٬‌یا بخش چرای آن است . این سند عمق فلسفی و استراتیژی برای انکشاف و اولویتهای سکتورهای مختلف را ارائه نموده و چگونگی انطباق پذیری آنها را به رسیدن به هدف عمده یعنی خود کفائی توضیح مینماید . بخش دوم این سند بخش چه بوده که شامل سکتورهای اولویت بندی شده میباشد .در این بخش معلومات نسبتا مفصل تر در رابطه به اولویت های هر سکتور ٬ اقدامات و نتایج متوقع آنها برای پنج سال آینده گنجانیده شده است . بخش سوم بخش چطور بوده که توضیحات مفصل و مشخص را که توسط پلان استراتیژیک هر وزارت یا اداره دولتی عملی میگردد ٬ ارائه مینماید .